Πρὸς Φιλιππησίους

1  Παῦλος καὶ Τιµόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·  2 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου ἐπὶ πάσῃ τῇ µνείᾳ ὑµῶν,  4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει µου ὑπὲρ πάντων ὑµῶν µετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούµενος,  5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑµῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡµέρας ἄχρι τοῦ νῦν,  6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάµενος ἐν ὑµῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡµέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ·  7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐµοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑµῶν, διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑµᾶς, ἔν τε τοῖς δεσµοῖς µου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ ßεßαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς µου τῆς χάριτος πάντας ὑµᾶς ὄντας.  8 µάρτυς γάρ µου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑµᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ.  9 καὶ τοῦτο προσεύχοµαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑµῶν ἔτι µᾶλλον καὶ µᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,  10 εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑµᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡµέραν Χριστοῦ,  11 πεπληρωµένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.

12 Γινώσκειν δὲ ὑµᾶς ßούλοµαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ’ ἐµὲ µᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,  13 ὥστε τοὺς δεσµούς µου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν,  14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσµοῖς µου περισσοτέρως τολµᾶν ἀφόßως τὸν λόγον λαλεῖν.

15 Τινὲς µὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·  16 οἱ µὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖµαι,  17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόµενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσµοῖς µου.  18 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι,  19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποßήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑµῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ,  20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσοµαι, ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν µεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώµατί µου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.  21 ἐµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.  22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσοµαι οὐ γνωρίζω.  23 συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυµίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] µᾶλλον κρεῖσσον·  24 τὸ δὲ ἐπιµένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑµᾶς.  25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι µενῶ καὶ παραµενῶ πᾶσιν ὑµῖν εἰς τὴν ὑµῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,  26 ἵνα τὸ καύχηµα ὑµῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐµοὶ διὰ τῆς ἐµῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑµᾶς.

27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑµᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑµῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, µιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,  28 καὶ µὴ πτυρόµενοι ἐν µηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειµένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑµῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·  29 ὅτι ὑµῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,  30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐµοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐµοί.

2  Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραµύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύµατος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρµοί,  2 πληρώσατέ µου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύµψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες,  3 µηδὲν κατ’ ἐριθείαν µηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούµενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,  4 µὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.  5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑµῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,  6 ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,  7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαßών, ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος  8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.  9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνοµα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα,  10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,  11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσεται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

12 Ὥστε, ἀγαπητοί µου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, µὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ µου µόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ µᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ µου, µετὰ φόßου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε·  13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑµῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.  14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσµῶν καὶ διαλογισµῶν,  15 ἵνα γένησθε ἄµεµπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄµωµα µέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσµῳ,  16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα ἐµοὶ εἰς ἡµέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραµον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.  17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑµῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑµῖν·  18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑµεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ µοι.

19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιµόθεον ταχέως πέµψαι ὑµῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑµῶν.  20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑµῶν µεριµνήσει,  21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  22 τὴν δὲ δοκιµὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐµοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον.  23 τοῦτον µὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐµὲ ἐξαυτῆς·  24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσοµαι.

25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάµην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην µου, ὑµῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας µου, πέµψαι πρὸς ὑµᾶς,  26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑµᾶς, καὶ ἀδηµονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.  27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐµέ, ἵνα µὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.  28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεµψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.  29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ µετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίµους ἔχετε,  30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ µέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραßολευσάµενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑµῶν ὑστέρηµα τῆς πρός µε λειτουργίας.

3  Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑµῖν ἐµοὶ µὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑµῖν δὲ ἀσφαλές.

2 Βλέπετε τοὺς κύνας, ßλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, ßλέπετε τὴν κατατοµήν.  3 ἡµεῖς γάρ ἐσµεν ἡ περιτοµή, οἱ πνεύµατι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώµενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,  4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ µᾶλλον·  5 περιτοµῇ ὀκταήµερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαµείν, Ἑßραῖος ἐξ Ἑßραίων, κατὰ νόµον Φαρισαῖος,  6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόµῳ γενόµενος ἄµεµπτος.  7 [ἀλλὰ] ἅτινα ἦν µοι κέρδη, ταῦτα ἥγηµαι διὰ τὸν Χριστὸν ζηµίαν.  8 ἀλλὰ µενοῦνγε καὶ ἡγοῦµαι πάντα ζηµίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου µου, δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζηµιώθην, καὶ ἡγοῦµαι σκύßαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω  9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, µὴ ἔχων ἐµὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,  10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναµιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθηµάτων αὐτοῦ, συµµορφιζόµενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,  11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαßον ἢ ἤδη τετελείωµαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάßω, ἐφ’ ᾧ καὶ κατελήµφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ].  13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐµαυτὸν οὐ λογίζοµαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ µὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόµενος τοῖς δὲ ἔµπροσθεν ἐπεκτεινόµενος,  14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ ßραßεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  15 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶµεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑµῖν ἀποκαλύψει·  16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαµεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν.

17 Συµµιµηταί µου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡµᾶς.  18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑµῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,  19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.  20 ἡµῶν γὰρ τὸ πολίτευµα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόµεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,  21 ὃς µετασχηµατίσει τὸ σῶµα τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν σύµµορφον τῷ σώµατι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα.  4  Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός µου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.

2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.  3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαµßάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν µοι µετὰ καὶ Κλήµεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν µου, ὧν τὰ ὀνόµατα ἐν ßίßλῳ ζωῆς.  4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.  5 τὸ ἐπιεικὲς ὑµῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.  6 µηδὲν µεριµνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει µετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήµατα ὑµῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.  7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν καὶ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφηµα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·  9 ἃ καὶ ἐµάθετε καὶ παρελάßετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐµοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται µεθ’ ὑµῶν.

10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ µεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐµοῦ φρονεῖν, ἐφ’ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.  11 οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔµαθον ἐν οἷς εἰµι αὐτάρκης εἶναι.  12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν µεµύηµαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.  13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντί µε.  14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές µου τῇ θλίψει.

15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑµεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεµία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήµψεως εἰ µὴ ὑµεῖς µόνοι·  16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν µοι ἐπέµψατε.  17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑµῶν.  18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωµαι δεξάµενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ’ ὑµῶν, ὀσµὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.  19 ὁ δὲ θεός µου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑµῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  20 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡµῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀµήν.

21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑµᾶς οἱ σὺν ἐµοὶ ἀδελφοί.  22 ἀσπάζονται ὑµᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, µάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.  23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ µετὰ τοῦ πνεύµατος ὑµῶν.