Κατὰ Μαθθαῖον

1  Βίßλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀßραάµ.

2 Ἀßραὰµ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώß, Ἰακὼß δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,  3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαµάρ, Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώµ, Ἑσρὼµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράµ,  4 Ἀρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀµιναδάß, Ἀµιναδὰß δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλµών,  5 Σαλµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάß, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωßὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωßὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,  6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν ßασιλέα.

Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολοµῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,  7 Σολοµὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοßοάµ, Ῥοßοὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀßιά, Ἀßιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ,  8 Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράµ, Ἰωρὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν,  9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάµ, Ἰωαθὰµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν,  10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀµώς, Ἀµὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν,  11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς µετοικεσίας Βαßυλῶνος.

12 Μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Βαßυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροßαßέλ,  13 Ζοροßαßὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀßιούδ, Ἀßιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίµ, Ἐλιακὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ,  14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίµ, Ἀχὶµ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,  15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώß,  16 Ἰακὼß δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόµενος Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀßραὰµ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς µετοικεσίας Βαßυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας Βαßυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. µνηστευθείσης τῆς µητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύµατος ἁγίου.  19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ µὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐßουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.  20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυµηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, µὴ φοßηθῇς παραλαßεῖν Μαριὰµ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύµατός ἐστιν ἁγίου·  21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν αὐτῶν.  22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν,
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἐµµανουήλ,

ὅ ἐστιν µεθερµηνευόµενον Μεθ' ἡµῶν ὁ θεός24 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαßεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·  25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

2  Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεµ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡµέραις Ἡρῴδου τοῦ ßασιλέως, ἰδοὺ µάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυµα  2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς ßασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδοµεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθοµεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.  3 ἀκούσας δὲ ὁ ßασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυµα µετ' αὐτοῦ,  4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραµµατεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.  5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν Βηθλέεµ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·

6 Καὶ σύ, Βηθλέεµ, γῆ Ἰούδα,

οὐδαµῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεµόσιν Ἰούδα·

ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούµενος,

ὅστις ποιµανεῖ τὸν λαόν µου τὸν Ἰσραήλ.

7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς µάγους ἠκρίßωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινοµένου ἀστέρος,  8 καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεµ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριßῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.  9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ ßασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.  10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν µεγάλην σφόδρα.  11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον µετὰ Μαρίας τῆς µητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίßανον καὶ σµύρναν.  12 καὶ χρηµατισθέντες κατ' ὄναρ µὴ ἀνακάµψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαßε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· µέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.  14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαßεν τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,  15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου.

16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν µάγων ἐθυµώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεµ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίßωσεν παρὰ τῶν µάγων.  17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεµίου τοῦ προφήτου λέγοντος,

18 Φωνὴ ἐν Ῥαµὰ ἠκούσθη,

κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς πολύς·

Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ  20 λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαßε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.  21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαßεν τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.  22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος ßασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοßήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηµατισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη τῆς Γαλιλαίας,  23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγοµένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

3  Ἐν δὲ ταῖς ἡµέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ ßαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήµῳ τῆς Ἰουδαίας  2 [καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.  3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,

Φωνὴ ßοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ,

Ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίßους αὐτοῦ.

4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καµήλου καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ µέλι ἄγριον.  5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυµα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,  6 καὶ ἐßαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταµῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξοµολογούµενοι τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν.

7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχοµένους ἐπὶ τὸ ßάπτισµα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήµατα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑµῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς;  8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς µετανοίας·  9 καὶ µὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχοµεν τὸν Ἀßραάµ, λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀßραάµ.  10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ ßάλλεται.  11 ἐγὼ µὲν ὑµᾶς ßαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόµενος ἰσχυρότερός µού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήµατα ßαστάσαι· αὐτὸς ὑµᾶς ßαπτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί·  12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσßέστῳ.

13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ ßαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ.  14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ ßαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός µε;  15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡµῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.  16 ßαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέßη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦµα [τοῦ] θεοῦ καταßαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόµενον ἐπ' αὐτόν·  17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

4  Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρηµον ὑπὸ τοῦ πνεύµατος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαßόλου.  2 καὶ νηστεύσας ἡµέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.  3 Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.  4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται,

Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,

ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήµατι ἐκπορευοµένῳ

διὰ στόµατος θεοῦ.

5 Τότε παραλαµßάνει αὐτὸν ὁ διάßολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,  6 καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, ßάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι

Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ

καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε,

µήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.  8 Πάλιν παραλαµßάνει αὐτὸν ὁ διάßολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς ßασιλείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,  9 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς µοι.  10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ,

Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις

καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις.

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάßολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι
προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.  13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺµ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαßουλὼν καὶ Νεφθαλίµ·  14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,

15 Γῆ Ζαßουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίµ,

ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου,

Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16 ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν σκότει

φῶς εἶδεν µέγα,

καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου

φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίµωνα τὸν λεγόµενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ßάλλοντας ἀµφίßληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.  19 καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑµᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.  20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.  21 Καὶ προßὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωßον τὸν τοῦ Ζεßεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ µετὰ Ζεßεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.  22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς ßασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.  24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ ßασάνοις συνεχοµένους [καὶ] δαιµονιζοµένους καὶ σεληνιαζοµένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.  25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύµων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

5  Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέßη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ·  2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,

3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι,

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.

4 µακάριοι οἱ πενθοῦντες,

ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 µακάριοι οἱ πραεῖς,

ὅτι αὐτοὶ κληρονοµήσουσιν τὴν γῆν.

6 µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,

ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

7 µακάριοι οἱ ἐλεήµονες,

ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

8 µακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

9 µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,

ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

10 µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.

11 µακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑµῶν [ψευδόµενοι] ἕνεκεν ἐµοῦ·  12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑµῶν.

13 Ὑµεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας µωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ µὴ ßληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.  14 Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου. οὐ δύναται πόλις κρυßῆναι ἐπάνω ὄρους κειµένη·  15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάµπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.  16 οὕτως λαµψάτω τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑµῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑµῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

17 Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.  18 ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ µία κεραία οὐ µὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου ἕως ἂν πάντα γένηται.  19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  20 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι ἐὰν µὴ περισσεύσῃ ὑµῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραµµατέων καὶ Φαρισαίων, οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις· ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.  22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόµενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.  23 ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ µνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,  24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔµπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.  25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ µετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, µήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν ßληθήσῃ·  26 ἀµὴν λέγω σοι, οὐ µὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ µοιχεύσεις28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ßλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυµῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐµοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.  29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλµός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ ßάλε ἀπὸ σοῦ· συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµά σου ßληθῇ εἰς γέενναν.  30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ ßάλε ἀπὸ σοῦ· συµφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν σου καὶ µὴ ὅλον τὸ σῶµά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

31 Ἐρρέθη δέ, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυµένην γαµήσῃ µοιχᾶται.

33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου34 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ὀµόσαι ὅλως· µήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·  35 µήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· µήτε εἰς Ἱεροσόλυµα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ µεγάλου ßασιλέως·  36 µήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀµόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ µέλαιναν.  37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑµῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλµὸν ἀντὶ ὀφθαλµοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν µὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·  40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαßεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱµάτιον·  41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει µίλιον ἕν, ὕπαγε µετ’ αὐτοῦ δύο.  42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι µὴ ἀποστραφῇς.

43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.  44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑµᾶς,  45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ ßρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.  46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑµᾶς, τίνα µισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;  47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑµῶν µόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;  48 Ἔσεσθε οὖν ὑµεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

6  Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑµῶν µὴ ποιεῖν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ µήγε, µισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑµῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεηµοσύνην, µὴ σαλπίσῃς ἔµπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύµαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν.  3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεηµοσύνην µὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,  4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεηµοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ ßλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

5 Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν.  6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταµεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ ßλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.  7 Προσευχόµενοι δὲ µὴ ßατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.  8 µὴ οὖν ὁµοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑµᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.  9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑµεῖς·

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου·

10 ἐλθέτω ἡ ßασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέληµά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·

11 Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·

12 καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,

ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν·

13 καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώµατα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑµῖν ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος·  15 ἐὰν δὲ µὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑµῶν ἀφήσει τὰ παραπτώµατα ὑµῶν.

16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, µὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀπέχουσιν τὸν µισθὸν αὐτῶν.  17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,  18 ὅπως µὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ ßλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑµῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ ßρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·  20 θησαυρίζετε δὲ ὑµῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε ßρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·  21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώµατός ἐστιν ὁ ὀφθαλµός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλµός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶµά σου φωτεινὸν ἔσται·  23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλµός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶµά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαµωνᾷ.

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], µηδὲ τῷ σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶµα τοῦ ἐνδύµατος;  26 ἐµßλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑµεῖς µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;  27 τίς δὲ ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;  28 καὶ περὶ ἐνδύµατος τί µεριµνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν·  29 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι οὐδὲ Σολοµὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεßάλετο ὡς ἓν τούτων.  30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήµερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίßανον ßαλλόµενον ὁ θεὸς οὕτως ἀµφιέννυσιν, οὐ πολλῷ µᾶλλον ὑµᾶς, ὀλιγόπιστοι;  31 µὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντες, Τί φάγωµεν; ἤ, Τί πίωµεν; ἤ, Τί περιßαλώµεθα;  32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.  33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν ßασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν.  34 µὴ οὖν µεριµνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον µεριµνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡµέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

7  Μὴ κρίνετε, ἵνα µὴ κριθῆτε·  2 ἐν ᾧ γὰρ κρίµατι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε µετρηθήσεται ὑµῖν.  3 τί δὲ ßλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλµῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;  4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκßάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλµῷ σοῦ;  5 ὑποκριτά, ἔκßαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ σοῦ, καὶ τότε διαßλέψεις ἐκßαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλµοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.  6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, µηδὲ ßάλητε τοὺς µαργαρίτας ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν χοίρων, µήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑµᾶς.

7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑµῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑµῖν.  8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαµßάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.  9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑµῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, µὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;  10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, µὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;  11 εἰ οὖν ὑµεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑµῶν, πόσῳ µᾶλλον ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.  12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόµος καὶ οἱ προφῆται.

13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόµενοι δι’ αὐτῆς·  14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιµµένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

15 Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑµᾶς ἐν ἐνδύµασιν προßάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.  16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριßόλων σῦκα;  17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ·  18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.  19 πᾶν δένδρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ ßάλλεται.  20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι, Κύριε κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέληµα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  22 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόµατι ἐπροφητεύσαµεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι δαιµόνια ἐξεßάλοµεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι δυνάµεις πολλὰς ἐποιήσαµεν;  23 καὶ τότε ὁµολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑµᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐµοῦ οἱ ἐργαζόµενοι τὴν ἀνοµίαν.

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίµῳ, ὅστις ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.  25 καὶ κατέßη ἡ ßροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.  26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους τούτους καὶ µὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ µωρῷ, ὅστις ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄµµον.  27 καὶ κατέßη ἡ ßροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς µεγάλη.

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·  29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραµµατεῖς αὐτῶν.

8  Καταßάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.  2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι.  3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.  4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα µηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς µαρτύριον αὐτοῖς.

5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺµ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν  6 καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς µου ßέßληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς ßασανιζόµενος.  7 καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.  8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ µόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου.  9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰµι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐµαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ µου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.  10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύµασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.  11 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσµῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται µετὰ Ἀßραὰµ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼß ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·  12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς ßασιλείας ἐκßληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.  13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, Ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ ßεßληµένην καὶ πυρέσσουσαν·  15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.  16 Ὀψίας δὲ γενοµένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιµονιζοµένους πολλούς· καὶ ἐξέßαλεν τὰ πνεύµατα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·  17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,

Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡµῶν ἔλαßεν

καὶ τὰς νόσους ἐßάστασεν.

18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.  19 καὶ προσελθὼν εἷς γραµµατεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.  20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.  21 ἕτερος δὲ τῶν µαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου.  22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

23 Καὶ ἐµßάντι αὐτῷ εἰς [τὸ] πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ.  24 καὶ ἰδοὺ σεισµὸς µέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυµάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.  25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον, ἀπολλύµεθα.  26 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίµησεν τοῖς ἀνέµοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη.  27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύµασαν λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεµοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν;

28 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιµονιζόµενοι ἐκ τῶν µνηµείων ἐξερχόµενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε µὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.  29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡµῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ ßασανίσαι ἡµᾶς;  30 ἦν δὲ µακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν ßοσκοµένη.  31 οἱ δὲ δαίµονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκßάλλεις ἡµᾶς, ἀπόστειλον ἡµᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.  32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρµησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.  33 οἱ δὲ ßόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιµονιζοµένων.  34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως µεταßῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

9  Καὶ ἐµßὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  2 καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης ßεßληµένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁµαρτίαι.  3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραµµατέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος ßλασφηµεῖ.  4 καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἱνατί ἐνθυµεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν;  5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφίενταί σου αἱ ἁµαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτει;  6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁµαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.  7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.  8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοßήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει µοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.  10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειµένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁµαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ.  11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί µετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁµαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑµῶν;  12 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.  13 πορευθέντες δὲ µάθετε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁµαρτωλούς.

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ µαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, Διὰ τί ἡµεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοµεν [πολλά], οἱ δὲ µαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;  15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυµφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον µετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυµφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡµέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.  16 οὐδεὶς δὲ ἐπιßάλλει ἐπίßληµα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱµατίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωµα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱµατίου, καὶ χεῖρον σχίσµα γίνεται.  17 οὐδὲ ßάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ µήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ ßάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀµφότεροι συντηροῦνται.

18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται.  19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ.  20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱµορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ·  21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν µόνον ἅψωµαι τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ σωθήσοµαι.  22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.  23 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυßούµενον  24 ἔλεγεν, Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.  25 ὅτε δὲ ἐξεßλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.  26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήµη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν [αὐτῷ] δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες, Ἐλέησον ἡµᾶς, υἱὲ Δαυίδ.  28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναµαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε.  29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν λέγων, Κατὰ τὴν πίστιν ὑµῶν γενηθήτω ὑµῖν.  30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοί. καὶ ἐνεßριµήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε µηδεὶς γινωσκέτω.  31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήµισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχοµένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιµονιζόµενον·  33 καὶ ἐκßληθέντος τοῦ δαιµονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.  34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκßάλλει τὰ δαιµόνια.

35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώµας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς ßασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν.  36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλµένοι καὶ ἐρριµµένοι ὡσεὶ πρόßατα µὴ ἔχοντα ποιµένα.  37 τότε λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Ὁ µὲν θερισµὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·  38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισµοῦ ὅπως ἐκßάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισµὸν αὐτοῦ.

10  Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευµάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκßάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν.  2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόµατά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίµων ὁ λεγόµενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωßος ὁ τοῦ Ζεßεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,  3 Φίλιππος καὶ Βαρθολοµαῖος, Θωµᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωßος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,  4 Σίµων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν µὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαµαριτῶν µὴ εἰσέλθητε·  6 πορεύεσθε δὲ µᾶλλον πρὸς τὰ πρόßατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.  7 πορευόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.  8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιµόνια ἐκßάλλετε· δωρεὰν ἐλάßετε, δωρεὰν δότε.  9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν µηδὲ ἄργυρον µηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑµῶν,  10 µὴ πήραν εἰς ὁδὸν µηδὲ δύο χιτῶνας µηδὲ ὑποδήµατα µηδὲ ῥάßδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.  11 εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώµην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ µείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.  12 εἰσερχόµενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·  13 καὶ ἐὰν µὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑµῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ µὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑµῶν πρὸς ὑµᾶς ἐπιστραφήτω.  14 καὶ ὃς ἂν µὴ δέξηται ὑµᾶς µηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑµῶν, ἐξερχόµενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑµῶν.  15 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόµων καὶ Γοµόρρων ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς πρόßατα ἐν µέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.  17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑµᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν µαστιγώσουσιν ὑµᾶς·  18 καὶ ἐπὶ ἡγεµόνας δὲ καὶ ßασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐµοῦ εἰς µαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.  19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑµᾶς, µὴ µεριµνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑµῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·  20 οὐ γὰρ ὑµεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τοῦ πατρὸς ὑµῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑµῖν.  21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.  22 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνοµά µου· ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.  23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑµᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, οὐ µὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως [ἂν] ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

24 Οὐκ ἔστιν µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.  25 ἀρκετὸν τῷ µαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεßοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ µᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

26 Μὴ οὖν φοßηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυµµένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.  27 ὃ λέγω ὑµῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων.  28 καὶ µὴ φοßεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶµα, τὴν δὲ ψυχὴν µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι· φοßεῖσθε δὲ µᾶλλον τὸν δυνάµενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶµα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.  29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑµῶν.  30 ὑµῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθµηµέναι εἰσίν.  31 µὴ οὖν φοßεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑµεῖς.

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁµολογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς·  33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσοµαι κἀγὼ αὐτὸν ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς.

34 Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον ßαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον ßαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ µάχαιραν.  35 ἦλθον γὰρ διχάσαι

ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ

καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς

καὶ νύµφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,

36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ µητέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐµὲ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος·  38 καὶ ὃς οὐ λαµßάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ ἔστιν µου ἄξιος.  39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν.

40 Ὁ δεχόµενος ὑµᾶς ἐµὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐµὲ δεχόµενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε.  41 ὁ δεχόµενος προφήτην εἰς ὄνοµα προφήτου µισθὸν προφήτου λήµψεται, καὶ ὁ δεχόµενος δίκαιον εἰς ὄνοµα δικαίου µισθὸν δικαίου λήµψεται.  42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνοµα µαθητοῦ, ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐ µὴ ἀπολέσῃ τὸν µισθὸν αὐτοῦ.

11  Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα µαθηταῖς αὐτοῦ, µετέßη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέµψας διὰ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ  3 εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόµενος ἢ ἕτερον προσδοκῶµεν;  4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ ßλέπετε·  5 τυφλοὶ ἀναßλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·  6 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν µὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐµοί.  7 Τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρηµον θεάσασθαι; κάλαµον ὑπὸ ἀνέµου σαλευόµενον;  8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µαλακοῖς ἠµφιεσµένον; ἰδοὺ οἱ τὰ µαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ßασιλέων εἰσίν.  9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑµῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.  10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται,

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου,

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου.

11 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν µείζων Ἰωάννου τοῦ ßαπτιστοῦ· ὁ δὲ µικρότερος ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν µείζων αὐτοῦ ἐστιν.  12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡµερῶν Ἰωάννου τοῦ ßαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ßιάζεται, καὶ ßιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.  13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόµος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν·  14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ µέλλων ἔρχεσθαι.  15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.  16 Τίνι δὲ ὁµοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁµοία ἐστὶν παιδίοις καθηµένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις  17 λέγουσιν,

Ηὐλήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε·

ἐθρηνήσαµεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε.

18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων µήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιµόνιον ἔχει·  19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁµαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ µετενόησαν·  21 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν ὑµῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν.  22 πλὴν λέγω ὑµῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ ὑµῖν.  23 καὶ σύ, Καφαρναούµ,

µὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;

ἕως ᾅδου καταßήσῃ.

ὅτι εἰ ἐν Σοδόµοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν σοί, ἔµεινεν ἂν µέχρι τῆς σήµερον.  24 πλὴν λέγω ὑµῖν ὅτι γῇ Σοδόµων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐξοµολογοῦµαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·  26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔµπροσθέν σου.  27 Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ µὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ µὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν ßούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.  28 Δεῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς.  29 ἄρατε τὸν ζυγόν µου ἐφ’ ὑµᾶς καὶ µάθετε ἀπ’ ἐµοῦ, ὅτι πραΰς εἰµι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν·  30 ὁ γὰρ ζυγός µου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον µου ἐλαφρόν ἐστιν.

12  Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάßßασιν διὰ τῶν σπορίµων· οἱ δὲ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.  2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδοὺ οἱ µαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαßßάτῳ.  3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ;  4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς µετ’ αὐτοῦ, εἰ µὴ τοῖς ἱερεῦσιν µόνοις;  5 ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµῳ ὅτι τοῖς σάßßασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάßßατον ßεßηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;  6 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ µεῖζόν ἐστιν ὧδε.  7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.  8 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαßßάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

9 Καὶ µεταßὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν·  10 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάßßασιν θεραπεῦσαι; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.  11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑµῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόßατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐµπέσῃ τοῦτο τοῖς σάßßασιν εἰς ßόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;  12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προßάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάßßασιν καλῶς ποιεῖν.  13 τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.  14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συµßούλιον ἔλαßον κατ’ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

15 Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας,  16 καὶ ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα µὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν·  17 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,

18 Ἰδοὺ ὁ παῖς µου ὃν ᾑρέτισα,

ὁ ἀγαπητός µου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή µου·

θήσω τὸ πνεῦµά µου ἐπ’ αὐτόν,

καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει,

οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20 κάλαµον συντετριµµένον οὐ κατεάξει

καὶ λίνον τυφόµενον οὐ σßέσει,

ἕως ἂν ἐκßάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν.

21 καὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιµονιζόµενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ ßλέπειν.  23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ;  24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκßάλλει τὰ δαιµόνια εἰ µὴ ἐν τῷ Βεελζεßοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων.  25 εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυµήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα ßασιλεία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται.  26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκßάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐµερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ ßασιλεία αὐτοῦ;  27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεßοὺλ ἐκßάλλω τὰ δαιµόνια, οἱ υἱοὶ ὑµῶν ἐν τίνι ἐκßάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑµῶν.  28 εἰ δὲ ἐν πνεύµατι θεοῦ ἐγὼ ἐκßάλλω τὰ δαιµόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑµᾶς ἡ ßασιλεία τοῦ θεοῦ.  29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν µὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.  30 ὁ µὴ ὢν µετ’ ἐµοῦ κατ’ ἐµοῦ ἐστιν, καὶ ὁ µὴ συνάγων µετ’ ἐµοῦ σκορπίζει.  31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, πᾶσα ἁµαρτία καὶ ßλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύµατος ßλασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται.  32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.

33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.  34 γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ.  35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκßάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκßάλλει πονηρά.  36 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι πᾶν ῥῆµα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως·  37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

38 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραµµατέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλοµεν ἀπὸ σοῦ σηµεῖον ἰδεῖν.  39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς σηµεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.  40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡµέρας καὶ τρεῖς νύκτας.  41 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγµα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.  42 ßασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει µετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολοµῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολοµῶνος ὧδε.

43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦµα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.  44 τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωµένον καὶ κεκοσµηµένον.  45 τότε πορεύεται καὶ παραλαµßάνει µεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύµατα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.

46 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.  [47 εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι.]  48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ µήτηρ µου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί µου;  49 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδοὺ ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου·  50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέληµα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν.

13  Ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·  2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐµßάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.  3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραßολαῖς λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.  4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ µὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά.  5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ µὴ ἔχειν ßάθος γῆς.  6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυµατίσθη καὶ διὰ τὸ µὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.  7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέßησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά.  8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ µὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.  9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

10 Καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραßολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;  11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν [αὐτοῖς] ὅτι Ὑµῖν δέδοται γνῶναι τὰ µυστήρια τῆς ßασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.  12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.  13 διὰ τοῦτο ἐν παραßολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι ßλέποντες οὐ ßλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν·  14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα,

Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ µὴ συνῆτε,

καὶ ßλέποντες ßλέψετε καὶ οὐ µὴ ἴδητε.

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου,

καὶ τοῖς ὠσὶν ßαρέως ἤκουσαν,

καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν ἐκάµµυσαν,

µήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς

καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν

καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν

καὶ ἰάσοµαι αὐτούς.

16 ὑµῶν δὲ µακάριοι οἱ ὀφθαλµοὶ ὅτι ßλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑµῶν ὅτι ἀκούουσιν.  17 ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύµησαν ἰδεῖν ἃ ßλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

18 Ὑµεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραßολὴν τοῦ σπείραντος.  19 παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς ßασιλείας καὶ µὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρµένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.  20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς µετὰ χαρᾶς λαµßάνων αὐτόν·  21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενοµένης δὲ θλίψεως ἢ διωγµοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται.  22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ µέριµνα τοῦ αἰῶνος [τούτου] καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συµπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.  23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ µὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.

24 Ἄλλην παραßολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὡµοιώθη ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.  25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.  26 ὅτε δὲ ἐßλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.  27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;  28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά;  29 ὁ δέ φησιν, Οὔ, µήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα αὐτοῖς τὸν σῖτον.  30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀµφότερα ἕως τοῦ θερισµοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισµοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου.

31 Ἄλλην παραßολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὁµοία ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαßὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·  32 ὃ µικρότερον µέν ἐστιν πάντων τῶν σπερµάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ µεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

33 Ἄλλην παραßολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁµοία ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύµῃ, ἣν λαßοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυµώθη ὅλον.

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραßολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραßολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς·  35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

Ἀνοίξω ἐν παραßολαῖς τὸ στόµα µου,

ἐρεύξοµαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταßολῆς [κόσµου].

36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡµῖν τὴν παραßολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.  37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρµα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·  38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσµος· τὸ δὲ καλὸν σπέρµα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς ßασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ,  39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάßολος· ὁ δὲ θερισµὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.  40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος·  41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς ßασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνοµίαν,  42 καὶ ßαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.  43 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ ßασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

44 Ὁµοία ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυµµένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.

45 Πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐµπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς µαργαρίτας·  46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

47 Πάλιν ὁµοία ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ ßληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·  48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναßιßάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔßαλον.  49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ µέσου τῶν δικαίων  50 καὶ ßαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.

51 Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί.  52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραµµατεὺς µαθητευθεὶς τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅµοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκßάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.

53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραßολὰς ταύτας, µετῆρεν ἐκεῖθεν.  54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάµεις;  55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰµ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωßος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίµων καὶ Ἰούδας;  56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡµᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;  57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιµος εἰ µὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.  58 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

14  Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,  2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ ßαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.  3 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·  4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.  5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοßήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.  6 γενεσίοις δὲ γενοµένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ µέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ,  7 ὅθεν µεθ’ ὅρκου ὡµολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.  8 ἡ δὲ προßιßασθεῖσα ὑπὸ τῆς µητρὸς αὐτῆς, Δός µοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ ßαπτιστοῦ.  9 καὶ λυπηθεὶς ὁ ßασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους ἐκέλευσεν δοθῆναι,  10 καὶ πέµψας ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ·  11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ µητρὶ αὐτῆς.  12 καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶµα καὶ ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.

13 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρηµον τόπον κατ’ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.  14 καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.  15 ὀψίας δὲ γενοµένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ λέγοντες, Ἔρηµός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώµας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ßρώµατα.  16 ὁ δὲ [Ἰησοῦς] εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑµεῖς φαγεῖν.  17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχοµεν ὧδε εἰ µὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.  18 ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ µοι ὧδε αὐτούς.  19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαßὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναßλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς µαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ µαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.  20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασµάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.  21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς µαθητὰς ἐµßῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.  23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέßη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενοµένης µόνος ἦν ἐκεῖ.  24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, ßασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυµάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεµος.  25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.  26 οἱ δὲ µαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασµά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόßου ἔκραξαν.  27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰµι· µὴ φοßεῖσθε.  28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν µε ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα·  29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταßὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.  30 ßλέπων δὲ τὸν ἄνεµον ἐφοßήθη, καὶ ἀρξάµενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν µε.  31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάßετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;  32 καὶ ἀναßάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεµος.  33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.

34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.  35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,  36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα µόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

15  Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύµων Φαρισαῖοι καὶ γραµµατεῖς λέγοντες,  2 Διὰ τί οἱ µαθηταί σου παραßαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσßυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.  3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑµεῖς παραßαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑµῶν;  4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν, Τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ µητέρα θανάτῳ τελευτάτω.  5 ὑµεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί, Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐµοῦ ὠφεληθῇς,  6 οὐ µὴ τιµήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑµῶν.  7 ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑµῶν Ἠσαΐας λέγων,

8 Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν µε τιµᾷ,

ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐµοῦ·

9 µάτην δὲ σέßονταί µε

διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλµατα ἀνθρώπων.

10 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε καὶ συνίετε·  11 οὐ τὸ εἰσερχόµενον εἰς τὸ στόµα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόµενον ἐκ τοῦ στόµατος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.  12 Τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;  13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.  14 ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀµφότεροι εἰς ßόθυνον πεσοῦνται.  15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡµῖν τὴν παραßολήν.  16 ὁ δὲ εἶπεν, Ἀκµὴν καὶ ὑµεῖς ἀσύνετοί ἐστε;  17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόµενον εἰς τὸ στόµα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκßάλλεται;  18 τὰ δὲ ἐκπορευόµενα ἐκ τοῦ στόµατος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.  19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισµοὶ πονηροί, φόνοι, µοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι, ßλασφηµίαι.  20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.  22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν µε, κύριε, υἱὸς Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται.  23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡµῶν.  24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ µὴ εἰς τὰ πρόßατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.  25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, ßοήθει µοι.  26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαßεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ ßαλεῖν τοῖς κυναρίοις.  27 ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.  28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

29 Καὶ µεταßὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναßὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.  30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες µεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·  31 ὥστε τὸν ὄχλον θαυµάσαι ßλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς ßλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.

32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζοµαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡµέραι τρεῖς προσµένουσίν µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, µήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.  33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί, Πόθεν ἡµῖν ἐν ἐρηµίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;  34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.  35 καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν  36 ἔλαßεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς, οἱ δὲ µαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.  37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασµάτων ἦραν, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.  38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.  39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέßη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

16  Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σηµεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.  2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, [Ὀψίας γενοµένης λέγετε, Εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·  3 καὶ πρωΐ, Σήµερον χειµών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ µὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σηµεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.]  4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς σηµεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.

5 Καὶ ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαßεῖν.  6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύµης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.  7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάßοµεν.  8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;  9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ µνηµονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάßετε;  10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάßετε;  11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑµῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύµης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.  12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύµης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;  14 οἱ δὲ εἶπαν, Οἱ µὲν Ἰωάννην τὸν ßαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεµίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.  15 λέγει αὐτοῖς, Ὑµεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι;  16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίµων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.  17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἶ, Σίµων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷµα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδοµήσω µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.  19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς ßασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  20 τότε διεστείλατο τοῖς µαθηταῖς ἵνα µηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός.

21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυµα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσßυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθῆναι.  22 καὶ προσλαßόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιµᾶν αὐτῷ λέγων, Ἵλεώς σοι, κύριε· οὐ µὴ ἔσται σοι τοῦτο.  23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐµοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.  24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι.  25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ εὑρήσει αὐτήν.  26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζηµιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;  27 µέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ µετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.  28 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ µὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐν τῇ ßασιλείᾳ αὐτοῦ.

17  Καὶ µεθ’ ἡµέρας ἓξ παραλαµßάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωßον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.  2 καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαµψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱµάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.  3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες µετ’ αὐτοῦ.  4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ µίαν καὶ Μωϋσεῖ µίαν καὶ Ἠλίᾳ µίαν.  5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ.  6 καὶ ἀκούσαντες οἱ µαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοßήθησαν σφόδρα.  7 καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάµενος αὐτῶν εἶπεν, Ἐγέρθητε καὶ µὴ φοßεῖσθε.  8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ µὴ αὐτὸν Ἰησοῦν µόνον.

9 Καὶ καταßαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραµα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ.  10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ µαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραµµατεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;  11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἠλίας µὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·  12 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.  13 τότε συνῆκαν οἱ µαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ ßαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν  15 καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν µου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.  16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς µαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.  17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραµµένη, ἕως πότε µεθ’ ὑµῶν ἔσοµαι; ἕως πότε ἀνέξοµαι ὑµῶν; φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε.  18 καὶ ἐπετίµησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιµόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.  19 Τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον, Διὰ τί ἡµεῖς οὐκ ἠδυνήθηµεν ἐκßαλεῖν αὐτό;  20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑµῶν· ἀµὴν γὰρ λέγω ὑµῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάßα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ µεταßήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑµῖν.

22 Συστρεφοµένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,  23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺµ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχµα λαµßάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, Ὁ διδάσκαλος ὑµῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχµα;  25 λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίµων; οἱ ßασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαµßάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;  26 εἰπόντος δέ, Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.  27 ἵνα δὲ µὴ σκανδαλίσωµεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν ßάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναßάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαßὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐµοῦ καὶ σοῦ.

18  Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα µείζων ἐστὶν ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;  2 καὶ προσκαλεσάµενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν  3 καὶ εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν µὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν.  4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ µείζων ἐν τῇ ßασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου, ἐµὲ δέχεται.

6 Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει αὐτῷ ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.  7 οὐαὶ τῷ κόσµῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.  8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ ßάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα ßληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.  9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλµός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ ßάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν µονόφθαλµον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλµοὺς ἔχοντα ßληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

10 Ὁρᾶτε µὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν µικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς ßλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.  12 Τί ὑµῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόßατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώµενον;  13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ µᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς µὴ πεπλανηµένοις.  14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέληµα ἔµπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µικρῶν τούτων.

15 Ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ µόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·  16 ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ, παράλαßε µετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆµα·  17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

18 Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένα ἐν οὐρανῷ.  19 Πάλιν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν δύο συµφωνήσωσιν ἐξ ὑµῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγµατος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.  20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν.

21 Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁµαρτήσει εἰς ἐµὲ ὁ ἀδελφός µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;  22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑßδοµηκοντάκις ἑπτά.  23 Διὰ τοῦτο ὡµοιώθη ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ßασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον µετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.  24 ἀρξαµένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης µυρίων ταλάντων.  25 µὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.  26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μακροθύµησον ἐπ’ ἐµοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.  27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.  28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.  29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων, Μακροθύµησον ἐπ’ ἐµοί, καὶ ἀποδώσω σοι.  30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔßαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόµενον.  31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόµενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόµενα.  32 τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε·  33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;  34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ßασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόµενον.  35 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑµῖν ἐὰν µὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑµῶν.

19  Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, µετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.  2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;  4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;  5 καὶ εἶπεν, Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν.  6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ µία. ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω.  7 λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι ßιßλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι [αὐτήν];  8 λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑµῶν ἐπέτρεψεν ὑµῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑµῶν, ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.  9 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ µὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαµήσῃ ἄλλην µοιχᾶται.  10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ [αὐτοῦ], Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου µετὰ τῆς γυναικός, οὐ συµφέρει γαµῆσαι.  11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον], ἀλλ’ οἷς δέδοται.  12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας µητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάµενος χωρεῖν χωρείτω.

13 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπετίµησαν αὐτοῖς.  14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία καὶ µὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν.  15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;  17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.  18 λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ µοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδοµαρτυρήσεις,  19 Τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καί, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ;  21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι.  22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούµενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά.

23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν.  24 πάλιν δὲ λέγω ὑµῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ τρυπήµατος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν ßασιλείαν τοῦ θεοῦ.  25 ἀκούσαντες δὲ οἱ µαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;  26 ἐµßλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά.  27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡµεῖς ἀφήκαµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡµῖν;  28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ὑµεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑµεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.  29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός µου ἑκατονταπλασίονα λήµψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσει.  30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

20  Ὁµοία γάρ ἐστιν ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅµα πρωῒ µισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀµπελῶνα αὐτοῦ·  2 συµφωνήσας δὲ µετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡµέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀµπελῶνα αὐτοῦ.  3 καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·  4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑµῖν.  5 οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.  6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡµέραν ἀργοί;  7 λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡµᾶς ἐµισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑµεῖς εἰς τὸν ἀµπελῶνα.  8 ὀψίας δὲ γενοµένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν µισθὸν ἀρξάµενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.  9 καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαßον ἀνὰ δηνάριον.  10 καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόµισαν ὅτι πλεῖον λήµψονται· καὶ ἔλαßον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.  11 λαßόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου  12 λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡµῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς ßαστάσασι τὸ ßάρος τῆς ἡµέρας καὶ τὸν καύσωνα.  13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς µοι;  14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.  15 [ἢ] οὐκ ἔξεστίν µοι ὃ θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐµοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλµός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰµι;  16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

17 Καὶ ἀναßαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυµα παρέλαßεν τοὺς δώδεκα [µαθητὰς] κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς,  18 Ἰδοὺ ἀναßαίνοµεν εἰς Ἱεροσόλυµα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραµµατεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,  19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐµπαῖξαι καὶ µαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐγερθήσεται.

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεßεδαίου µετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ’ αὐτοῦ.  21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων σου ἐν τῇ ßασιλείᾳ σου.  22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ µέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάµεθα.  23 λέγει αὐτοῖς, Τὸ µὲν ποτήριόν µου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίµασται ὑπὸ τοῦ πατρός µου.  24 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.  25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.  26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑµῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑµῖν µέγας γενέσθαι ἔσται ὑµῶν διάκονος,  27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑµῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑµῶν δοῦλος·  28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

29 Καὶ ἐκπορευοµένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.  30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήµενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, [Κύριε,] ἐλέησον ἡµᾶς, υἱὲ Δαυίδ.  31 ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίµησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ µεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς, υἱὲ Δαυίδ.  32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑµῖν;  33 λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλµοὶ ἡµῶν.  34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀµµάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέßλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

21  Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυµα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο µαθητὰς  2 λέγων αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώµην τὴν κατέναντι ὑµῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην καὶ πῶλον µετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ µοι.  3 καὶ ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.  4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

5 Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών,

Ἰδοὺ ὁ ßασιλεύς σου ἔρχεταί σοι

πραῢς καὶ ἐπιßεßηκὼς ἐπὶ ὄνον

καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

6 πορευθέντες δὲ οἱ µαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς  7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱµάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.  8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱµάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.  9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες,

Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ·

Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου·

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυµα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος;  11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

12 Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέßαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυßιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,  13 καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται,

Ὁ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται,

ὑµεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.

14 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.  15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµατεῖς τὰ θαυµάσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν  16 καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόµατος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;  17 Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

18 Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.  19 καὶ ἰδὼν συκῆν µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ µὴ φύλλα µόνον, καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆµα ἡ συκῆ.  20 καὶ ἰδόντες οἱ µαθηταὶ ἐθαύµασαν λέγοντες, Πῶς παραχρῆµα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;  21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ µὴ διακριθῆτε, οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ ßλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·  22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήµψεσθε.

23 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσßύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;  24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑµᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι κἀγὼ ὑµῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·  25 τὸ ßάπτισµα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωµεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡµῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;  26 ἐὰν δὲ εἴπωµεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοßούµεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην.  27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἴδαµεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑµῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

28 Τί δὲ ὑµῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήµερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀµπελῶνι.  29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω, ὕστερον δὲ µεταµεληθεὶς ἀπῆλθεν.  30 προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.  31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέληµα τοῦ πατρός; λέγουσιν, Ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑµᾶς εἰς τὴν ßασιλείαν τοῦ θεοῦ.  32 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑµᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑµεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ µετεµελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

33 Ἄλλην παραßολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα καὶ φραγµὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόµησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήµησεν.  34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαßεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.  35 καὶ λαßόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν µὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοßόλησαν.  36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.  37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου.  38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόµος· δεῦτε ἀποκτείνωµεν αὐτὸν καὶ σχῶµεν τὴν κληρονοµίαν αὐτοῦ.  39 καὶ λαßόντες αὐτὸν ἐξέßαλον ἔξω τοῦ ἀµπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.  40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀµπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;  41 λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀµπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.  42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς,

Λίθον ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες,

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας·

παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη

καὶ ἔστιν θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν;

43 διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑµῶν ἡ ßασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. [44 Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικµήσει αὐτόν.]

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραßολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·  46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοßήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

22  Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραßολαῖς αὐτοῖς λέγων,  2 Ὡµοιώθη ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ßασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάµους τῷ υἱῷ αὐτοῦ.  3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκληµένους εἰς τοὺς γάµους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.  4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκληµένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν µου ἡτοίµακα, οἱ ταῦροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα ἕτοιµα· δεῦτε εἰς τοὺς γάµους.  5 οἱ δὲ ἀµελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς µὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐµπορίαν αὐτοῦ·  6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕßρισαν καὶ ἀπέκτειναν.  7 ὁ δὲ ßασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ στρατεύµατα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.  8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ µὲν γάµος ἕτοιµός ἐστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·  9 πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάµους.  10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάµος ἀνακειµένων.  11 εἰσελθὼν δὲ ὁ ßασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειµένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυµένον ἔνδυµα γάµου·  12 καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε µὴ ἔχων ἔνδυµα γάµου; ὁ δὲ ἐφιµώθη.  13 τότε ὁ ßασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκßάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.  14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συµßούλιον ἔλαßον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.  16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς µαθητὰς αὐτῶν µετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαµεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ ßλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.  17 εἰπὲ οὖν ἡµῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;  18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, Τί µε πειράζετε, ὑποκριταί;  19 ἐπιδείξατέ µοι τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.  20 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;  21 λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.  22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύµασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες µὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν  24 λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ µὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαµßρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.  25 ἦσαν δὲ παρ’ ἡµῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήµας ἐτελεύτησεν, καὶ µὴ ἔχων σπέρµα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·  26 ὁµοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.  27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή.  28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.  29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ θεοῦ·  30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν.  31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑµῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος,  32 Ἐγώ εἰµι ὁ θεὸς Ἀßραὰµ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώß; οὐκ ἔστιν [ὁ] θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.  33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίµωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.  35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν [νοµικὸς] πειράζων αὐτόν,  36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ µεγάλη ἐν τῷ νόµῳ;  37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·  38 αὕτη ἐστὶν ἡ µεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.  39 δευτέρα δὲ ὁµοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόµος κρέµαται καὶ οἱ προφῆται.

41 Συνηγµένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς  42 λέγων, Τί ὑµῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ Δαυίδ.  43 λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύµατι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων,

44 Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ µου,

Κάθου ἐκ δεξιῶν µου,

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;

45 εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;  46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλµησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡµέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

23  Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ  2 λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.  3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑµῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν µὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.  4 δεσµεύουσιν δὲ φορτία ßαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤµους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.  5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα,  6 φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς  7 καὶ τοὺς ἀσπασµοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Ῥαßßί.  8 ὑµεῖς δὲ µὴ κληθῆτε, Ῥαßßί, εἷς γάρ ἐστιν ὑµῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑµεῖς ἀδελφοί ἐστε.  9 καὶ πατέρα µὴ καλέσητε ὑµῖν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑµῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος.  10 µηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑµῶν ἐστιν εἷς ὁ Χριστός.  11 ὁ δὲ µείζων ὑµῶν ἔσται ὑµῶν διάκονος.  12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

13 Οὐαὶ δὲ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν ßασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑµεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχοµένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

15 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑµῶν.

16 Οὐαὶ ὑµῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.  17 µωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ µείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν;  18 καί, Ὃς ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀµόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει.  19 τυφλοί, τί γὰρ µεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;  20 ὁ οὖν ὀµόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·  21 καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ ναῷ ὀµνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν·  22 καὶ ὁ ὀµόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀµνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

23 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσµον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύµινον, καὶ ἀφήκατε τὰ ßαρύτερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα µὴ ἀφιέναι.  24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάµηλον καταπίνοντες.

25 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.  26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν.

27 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες ἔξωθεν µὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.  28 οὕτως καὶ ὑµεῖς ἔξωθεν µὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε µεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνοµίας.

29 Οὐαὶ ὑµῖν, γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδοµεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσµεῖτε τὰ µνηµεῖα τῶν δικαίων,  30 καὶ λέγετε, Εἰ ἤµεθα ἐν ταῖς ἡµέραις τῶν πατέρων ἡµῶν, οὐκ ἂν ἤµεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵµατι τῶν προφητῶν.  31 ὥστε µαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.  32 καὶ ὑµεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν πατέρων ὑµῶν.  33 ὄφεις γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;  34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑµᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραµµατεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑµῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·  35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑµᾶς πᾶν αἷµα δίκαιον ἐκχυννόµενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵµατος Ἅßελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵµατος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε µεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.  36 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

37 Ἰερουσαλὴµ Ἰερουσαλήµ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοßολοῦσα τοὺς ἀπεσταλµένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.  38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἔρηµος.  39 λέγω γὰρ ὑµῖν, οὐ µή µε ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι κυρίου.

24  Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδοµὰς τοῦ ἱεροῦ·  2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ ßλέπετε ταῦτα πάντα; ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐ µὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

3 Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὲ ἡµῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σηµεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.  4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε µή τις ὑµᾶς πλανήσῃ·  5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόµατί µου λέγοντες, Ἐγώ εἰµι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.  6 µελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέµους καὶ ἀκοὰς πολέµων· ὁρᾶτε, µὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.  7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ ßασιλεία ἐπὶ ßασιλείαν, καὶ ἔσονται λιµοὶ καὶ σεισµοὶ κατὰ τόπους·  8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.  9 τότε παραδώσουσιν ὑµᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑµᾶς, καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνοµά µου.  10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους·  11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς·  12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνοµίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.  13 ὁ δὲ ὑποµείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.  14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς ßασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουµένῃ εἰς µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ ßδέλυγµα τῆς ἐρηµώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,  16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,  17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώµατος µὴ καταßάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,  18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ µὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱµάτιον αὐτοῦ.  19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡµέραις.  20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα µὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑµῶν χειµῶνος µηδὲ σαßßάτῳ·  21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις µεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσµου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ µὴ γένηται.  22 καὶ εἰ µὴ ἐκολοßώθησαν αἱ ἡµέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοßωθήσονται αἱ ἡµέραι ἐκεῖναι.  23 τότε ἐάν τις ὑµῖν εἴπῃ, Ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἤ, Ὧδε, µὴ πιστεύσητε·  24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σηµεῖα µεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·  25 ἰδοὺ προείρηκα ὑµῖν.  26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑµῖν, Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήµῳ ἐστίν, µὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, µὴ πιστεύσητε·  27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσµῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.  28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶµα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

29 Εὐθέως δὲ µετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡµερῶν ἐκείνων

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται,

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,

καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,

καὶ αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σηµεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ µετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς·  31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ µετὰ σάλπιγγος µεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέµων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς µάθετε τὴν παραßολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·  33 οὕτως καὶ ὑµεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.  34 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι οὐ µὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.  35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσιν.

36 Περὶ δὲ τῆς ἡµέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ µὴ ὁ πατὴρ µόνος.  37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡµέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.  38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαµοῦντες καὶ γαµίζοντες, ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιßωτόν,  39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται [καὶ] ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.  40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαµßάνεται καὶ εἷς ἀφίεται·  41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ µύλῳ, µία παραλαµßάνεται καὶ µία ἀφίεται.  42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡµέρᾳ ὁ κύριος ὑµῶν ἔρχεται.  43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.  44 διὰ τοῦτο καὶ ὑµεῖς γίνεσθε ἕτοιµοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιµος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;  46 µακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα·  47 ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.  48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει µου ὁ κύριος,  49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ µετὰ τῶν µεθυόντων,  50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡµέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,  51 καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ µετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.

25  Τότε ὁµοιωθήσεται ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαßοῦσαι τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυµφίου.  2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν µωραὶ καὶ πέντε φρόνιµοι.  3 αἱ γὰρ µωραὶ λαßοῦσαι τὰς λαµπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαßον µεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον·  4 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαßον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις µετὰ τῶν λαµπάδων ἑαυτῶν.  5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυµφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.  6 µέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδοὺ ὁ νυµφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.  7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσµησαν τὰς λαµπάδας ἑαυτῶν.  8 αἱ δὲ µωραὶ ταῖς φρονίµοις εἶπαν, Δότε ἡµῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑµῶν, ὅτι αἱ λαµπάδες ἡµῶν σßέννυνται.  9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιµοι λέγουσαι, Μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡµῖν καὶ ὑµῖν· πορεύεσθε µᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.  10 ἀπερχοµένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυµφίος, καὶ αἱ ἕτοιµοι εἰσῆλθον µετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάµους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.  11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡµῖν.  12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, οὐκ οἶδα ὑµᾶς.  13 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡµέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδηµῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ,  15 καὶ ᾧ µὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναµιν, καὶ ἀπεδήµησεν. εὐθέως  16 πορευθεὶς ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαßὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε·  17 ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο.  18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαßὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.  19 µετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον µετ’ αὐτῶν.  20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαßὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.  21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.  22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα.  23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.  24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας·  25 καὶ φοßηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν.  26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;  27 ἔδει σε οὖν ßαλεῖν τὰ ἀργύριά µου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκοµισάµην ἂν τὸ ἐµὸν σὺν τόκῳ.  28 ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα·  29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ µὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.  30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκßάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ßρυγµὸς τῶν ὀδόντων.

31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι µετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ·  32 καὶ συναχθήσονται ἔµπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιµὴν ἀφορίζει τὰ πρόßατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,  33 καὶ στήσει τὰ µὲν πρόßατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων.  34 τότε ἐρεῖ ὁ ßασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου, κληρονοµήσατε τὴν ἡτοιµασµένην ὑµῖν ßασιλείαν ἀπὸ καταßολῆς κόσµου·  35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην καὶ συνηγάγετέ µε,  36 γυµνὸς καὶ περιεßάλετέ µε, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν φυλακῇ ἤµην καὶ ἤλθατε πρός µε.  37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαµεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαµεν;  38 πότε δέ σε εἴδοµεν ξένον καὶ συνηγάγοµεν, ἢ γυµνὸν καὶ περιεßάλοµεν;  39 πότε δέ σε εἴδοµεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθοµεν πρός σε;  40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ßασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ ἐποιήσατε.

41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύµων, Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ [οἱ] κατηραµένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιµασµένον τῷ διαßόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ·  42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε,  43 ξένος ἤµην καὶ οὐ συνηγάγετέ µε, γυµνὸς καὶ οὐ περιεßάλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε.  44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυµνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαµέν σοι;  45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐµοὶ ἐποιήσατε.  46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

26  Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ,  2 Οἴδατε ὅτι µετὰ δύο ἡµέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.  3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσßύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγοµένου Καϊάφα,  4 καὶ συνεßουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν·  5 ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα µὴ θόρυßος γένηται ἐν τῷ λαῷ.

6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίµωνος τοῦ λεπροῦ,  7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάßαστρον µύρου ßαρυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειµένου.  8 ἰδόντες δὲ οἱ µαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;  9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς.  10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐµέ·  11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε µεθ’ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·  12 ßαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ µύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώµατός µου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν.  13 ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς.

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς  15 εἶπεν, Τί θέλετέ µοι δοῦναι κἀγὼ ὑµῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.  16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύµων προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιµάσωµέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;  18 ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.  19 καὶ ἐποίησαν οἱ µαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίµασαν τὸ πάσχα.  20 Ὀψίας δὲ γενοµένης ἀνέκειτο µετὰ τῶν δώδεκα.  21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, Ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑµῶν παραδώσει µε.  22 καὶ λυπούµενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος, Μήτι ἐγώ εἰµι, κύριε;  23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐµßάψας µετ’ ἐµοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυßλίῳ οὗτός µε παραδώσει.  24 ὁ µὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.  25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰµι, ῥαßßί; λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας.

26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαßὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς µαθηταῖς εἶπεν, Λάßετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου.  27 καὶ λαßὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,  28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷµά µου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόµενον εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.  29 λέγω δὲ ὑµῖν, οὐ µὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήµατος τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω µεθ’ ὑµῶν καινὸν ἐν τῇ ßασιλείᾳ τοῦ πατρός µου.  30 Καὶ ὑµνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑµεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐµοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ,

Πατάξω τὸν ποιµένα,

καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόßατα τῆς ποίµνης.

32 µετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί µε προάξω ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.  33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσοµαι.  34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀµὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ µε.  35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ µή σε ἀπαρνήσοµαι. ὁµοίως καὶ πάντες οἱ µαθηταὶ εἶπαν.

36 Τότε ἔρχεται µετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόµενον Γεθσηµανί, καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωµαι.  37 καὶ παραλαßὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεßεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδηµονεῖν.  38 τότε λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου· µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε µετ’ ἐµοῦ.  39 καὶ προελθὼν µικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόµενος καὶ λέγων, Πάτερ µου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐµοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ.  40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε µίαν ὥραν γρηγορῆσαι µετ’ ἐµοῦ;  41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα µὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν· τὸ µὲν πνεῦµα πρόθυµον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.  42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ µου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν µὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέληµά σου.  43 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοὶ ßεßαρηµένοι.  44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν.  45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁµαρτωλῶν.  46 ἐγείρεσθε, ἄγωµεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε.

47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ µετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσßυτέρων τοῦ λαοῦ.  48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σηµεῖον λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν.  49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, ῥαßßί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.  50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέßαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.  51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν µετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν µάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.  52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον τὴν µάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαßόντες µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἀπολοῦνται.  53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα µου, καὶ παραστήσει µοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;  54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;  55 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε µετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαßεῖν µε; καθ’ ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόµην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε.  56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ µαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραµµατεῖς καὶ οἱ πρεσßύτεροι συνήχθησαν.  58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο µετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.  59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,  60 καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδοµαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο  61 εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναµαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡµερῶν οἰκοδοµῆσαι.  62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταµαρτυροῦσιν;  63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡµῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.  64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑµῖν,

ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

καθήµενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως

καὶ ἐρχόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐßλασφήµησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν ßλασφηµίαν·  66 τί ὑµῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.  67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν  68 λέγοντες, Προφήτευσον ἡµῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ µία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα µετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.  70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔµπροσθεν πάντων λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις.  71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν µετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.  72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο µετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.  73 µετὰ µικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.  74 τότε ἤρξατο καταθεµατίζειν καὶ ὀµνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.  75 καὶ ἐµνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήµατος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ µε· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

27  Πρωΐας δὲ γενοµένης συµßούλιον ἔλαßον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσßύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·  2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεµόνι.

3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη µεταµεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσßυτέροις  4 λέγων, Ἥµαρτον παραδοὺς αἷµα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπαν, Τί πρὸς ἡµᾶς; σὺ ὄψῃ.  5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.  6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαßόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν, Οὐκ ἔξεστιν ßαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορßανᾶν, ἐπεὶ τιµὴ αἵµατός ἐστιν.  7 συµßούλιον δὲ λαßόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραµέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.  8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵµατος ἕως τῆς σήµερον.  9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεµίου τοῦ προφήτου λέγοντος, Καὶ ἔλαßον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιµὴν τοῦ τετιµηµένου ὃν ἐτιµήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,  10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, καθὰ συνέταξέν µοι κύριος.

11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔµπροσθεν τοῦ ἡγεµόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεµὼν λέγων, Σὺ εἶ ὁ ßασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη, Σὺ λέγεις.  12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσßυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.  13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταµαρτυροῦσιν;  14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆµα, ὥστε θαυµάζειν τὸν ἡγεµόνα λίαν.

15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεµὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον ὃν ἤθελον.  16 εἶχον δὲ τότε δέσµιον ἐπίσηµον λεγόµενον [Ἰησοῦν] Βαραßßᾶν.  17 συνηγµένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑµῖν, [Ἰησοῦν τὸν] Βαραßßᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστόν;  18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.  19 Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ßήµατος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήµερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.  20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσßύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραßßᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.  21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεµὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑµῖν; οἱ δὲ εἶπαν, Τὸν Βαραßßᾶν.  22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες, Σταυρωθήτω.  23 ὁ δὲ ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες, Σταυρωθήτω.  24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ µᾶλλον θόρυßος γίνεται, λαßὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰµι ἀπὸ τοῦ αἵµατος τούτου· ὑµεῖς ὄψεσθε.  25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷµα αὐτοῦ ἐφ’ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡµῶν.  26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραßßᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεµόνος παραλαßόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν.  28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαµύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ,  29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαµον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔµπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, Χαῖρε, ßασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,  30 καὶ ἐµπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαßον τὸν κάλαµον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.  31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαµύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱµάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

32 Ἐξερχόµενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόµατι Σίµωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.  33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόµενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόµενος,  34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον µετὰ χολῆς µεµιγµένον· καὶ γευσάµενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν.  35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεµερίσαντο τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ßάλλοντες κλῆρον,  36 καὶ καθήµενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.  37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραµµένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ ßασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.  38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων.  39 Οἱ δὲ παραπορευόµενοι ἐßλασφήµουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν  40 καὶ λέγοντες, Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡµέραις οἰκοδοµῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, [καὶ] κατάßηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.  41 ὁµοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐµπαίζοντες µετὰ τῶν γραµµατέων καὶ πρεσßυτέρων ἔλεγον,  42 Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· ßασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταßάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσοµεν ἐπ’ αὐτόν.  43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰµι υἱός.  44 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.  46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεßόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλῃ λέγων, Ηλι ηλι λεµα σαßαχθανι; τοῦτ’ ἔστιν, Θεέ µου θεέ µου, ἱνατί µε ἐγκατέλιπες;  47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.  48 καὶ εὐθέως δραµὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαßὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάµῳ ἐπότιζεν αὐτόν.  49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες ἴδωµεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.  50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦµα.  51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,  52 καὶ τὰ µνηµεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώµατα τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων ἠγέρθησαν,  53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν µνηµείων µετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.  54 Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισµὸν καὶ τὰ γενόµενα ἐφοßήθησαν σφόδρα, λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.  55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·  56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώßου καὶ Ἰωσὴφ µήτηρ καὶ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεßεδαίου.

57 Ὀψίας δὲ γενοµένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριµαθαίας, τοὔνοµα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐµαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ·  58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.  59 καὶ λαßὼν τὸ σῶµα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ,  60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ ἐλατόµησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν.  61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.

62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν µετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον  63 λέγοντες, Κύριε, ἐµνήσθηµεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡµέρας ἐγείροµαι.  64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡµέρας, µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.  65 ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.  66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον µετὰ τῆς κουστωδίας.

28  Ὀψὲ δὲ σαßßάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς µίαν σαßßάτων, ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.  2 καὶ ἰδοὺ σεισµὸς ἐγένετο µέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταßὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.  3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυµα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.  4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόßου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.  5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοßεῖσθε ὑµεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωµένον ζητεῖτε·  6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.  7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑµᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑµῖν.  8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ µνηµείου µετὰ φόßου καὶ χαρᾶς µεγάλης ἔδραµον ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ.  9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.  10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοßεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται.

11 Πορευοµένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόµενα.  12 καὶ συναχθέντες µετὰ τῶν πρεσßυτέρων συµßούλιόν τε λαßόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις  13 λέγοντες, Εἴπατε ὅτι Οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡµῶν κοιµωµένων.  14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεµόνος, ἡµεῖς πείσοµεν αὐτὸν καὶ ὑµᾶς ἀµερίµνους ποιήσοµεν.  15 οἱ δὲ λαßόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφηµίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήµερον [ἡµέρας].

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα µαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,  17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.  18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.  19 πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ßαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος,  20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.