Πρὸς Κολοσσαεῖς

1  Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ καὶ Τιµόθεος ὁ ἀδελφός  2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡµῶν.

3 Εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑµῶν προσευχόµενοι,  4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑµῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους  5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειµένην ὑµῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου  6 τοῦ παρόντος εἰς ὑµᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσµῳ ἐστὶν καρποφορούµενον καὶ αὐξανόµενον καθὼς καὶ ἐν ὑµῖν, ἀφ’ ἧς ἡµέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·  7 καθὼς ἐµάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡµῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡµῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ,  8 ὁ καὶ δηλώσας ἡµῖν τὴν ὑµῶν ἀγάπην ἐν πνεύµατι.

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς, ἀφ’ ἧς ἡµέρας ἠκούσαµεν, οὐ παυόµεθα ὑπὲρ ὑµῶν προσευχόµενοι καὶ αἰτούµενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευµατικῇ,  10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόµενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ,  11 ἐν πάσῃ δυνάµει δυναµούµενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑποµονὴν καὶ µακροθυµίαν, µετὰ χαρᾶς  12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑµᾶς εἰς τὴν µερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·  13 ὃς ἐρρύσατο ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ µετέστησεν εἰς τὴν ßασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,  14 ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν·  15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,  16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται,  17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.  18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώµατος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,  19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωµα κατοικῆσαι  20 καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι’ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 Καὶ ὑµᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωµένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,  22 νυνὶ δὲ ἀποκατηλλάγητε ἐν τῷ σώµατι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑµᾶς ἁγίους καὶ ἀµώµους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ,  23 εἴ γε ἐπιµένετε τῇ πίστει τεθεµελιωµένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ µὴ µετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόµην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασιν ὑπὲρ ὑµῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήµατα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί µου ὑπὲρ τοῦ σώµατος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία,  25 ἧς ἐγενόµην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονοµίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι εἰς ὑµᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,  26 τὸ µυστήριον τὸ ἀποκεκρυµµένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν – νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,  27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ µυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑµῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης·  28 ὃν ἡµεῖς καταγγέλλοµεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωµεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ·  29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόµενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἐµοὶ ἐν δυνάµει.

2  Θέλω γὰρ ὑµᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑµῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν µου ἐν σαρκί,  2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συµßιßασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ µυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,  3 ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.  4 Τοῦτο λέγω ἵνα µηδεὶς ὑµᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.  5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειµι, ἀλλὰ τῷ πνεύµατι σὺν ὑµῖν εἰµι, χαίρων καὶ ßλέπων ὑµῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωµα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑµῶν.

6 Ὡς οὖν παρελάßετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,  7 ἐρριζωµένοι καὶ ἐποικοδοµούµενοι ἐν αὐτῷ καὶ ßεßαιούµενοι [ἐν] τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.  8 ßλέπετε µή τις ὑµᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσµου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·  9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα τῆς θεότητος σωµατικῶς,  10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωµένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,  11 ἐν ᾧ καὶ περιετµήθητε περιτοµῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώµατος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτοµῇ τοῦ Χριστοῦ,  12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ ßαπτισµῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·  13 καὶ ὑµᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ ἀκροßυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑµῶν, συνεζωοποίησεν ὑµᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάµενος ἡµῖν πάντα τὰ παραπτώµατα,  14 ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡµῶν χειρόγραφον τοῖς δόγµασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡµῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ µέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·  15 ἀπεκδυσάµενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγµάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαµßεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.

16 Μὴ οὖν τις ὑµᾶς κρινέτω ἐν ßρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν µέρει ἑορτῆς ἢ νεοµηνίας ἢ σαßßάτων,  17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν µελλόντων, τὸ δὲ σῶµα τοῦ Χριστοῦ.  18 µηδεὶς ὑµᾶς καταßραßευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐµßατεύων, εἰκῇ φυσιούµενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,  19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶµα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσµων ἐπιχορηγούµενον καὶ συµßιßαζόµενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.

20 Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσµου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσµῳ δογµατίζεσθε,  21 Μὴ ἅψῃ µηδὲ γεύσῃ µηδὲ θίγῃς,  22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλµατα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;  23 ἅτινά ἐστιν λόγον µὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώµατος, οὐκ ἐν τιµῇ τινι πρὸς πλησµονὴν τῆς σαρκός.

3  Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήµενος·  2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, µὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς·  3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑµῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ.  4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑµῶν, τότε καὶ ὑµεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.

5 Νεκρώσατε οὖν τὰ µέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυµίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,  6 δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας]·  7 ἐν οἷς καὶ ὑµεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις.  8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑµεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυµόν, κακίαν, ßλασφηµίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν·  9 µὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάµενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,  10 καὶ ἐνδυσάµενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούµενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,  11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτοµὴ καὶ ἀκροßυστία, ßάρßαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.

12 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπηµένοι, σπλάγχνα οἰκτιρµοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, µακροθυµίαν,  13 ἀνεχόµενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ µοµφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑµῖν οὕτως καὶ ὑµεῖς·  14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσµος τῆς τελειότητος.  15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ ßραßευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώµατι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.  16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλµοῖς, ὕµνοις, ᾠδαῖς πνευµατικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν τῷ θεῷ·  17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόµατι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.

18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.  19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ µὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ.  21 Οἱ πατέρες, µὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑµῶν, ἵνα µὴ ἀθυµῶσιν.

22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, µὴ ἐν ὀφθαλµοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοßούµενοι τὸν κύριον.  23 ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,  24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήµψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονοµίας. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε·  25 ὁ γὰρ ἀδικῶν κοµίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληµψία.  4  Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑµεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ.

2 Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,  3 προσευχόµενοι ἅµα καὶ περὶ ἡµῶν, ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡµῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ µυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι’ ὃ καὶ δέδεµαι,  4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ µε λαλῆσαι.  5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόµενοι.  6 ὁ λόγος ὑµῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυµένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑµᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.

7 Τὰ κατ’ ἐµὲ πάντα γνωρίσει ὑµῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ,  8 ὃν ἔπεµψα πρὸς ὑµᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡµῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑµῶν,  9 σὺν Ὀνησίµῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑµῶν· πάντα ὑµῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

10 Ἀσπάζεται ὑµᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχµάλωτός µου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρναßᾶ [περὶ οὗ ἐλάßετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑµᾶς δέξασθε αὐτόν],  11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόµενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτοµῆς οὗτοι µόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν ßασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν µοι παρηγορία.  12 ἀσπάζεται ὑµᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑµῶν, δοῦλος Χριστοῦ [Ἰησοῦ], πάντοτε ἀγωνιζόµενος ὑπὲρ ὑµῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορηµένοι ἐν παντὶ θελήµατι τοῦ θεοῦ.  13 µαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑµῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει.  14 ἀσπάζεται ὑµᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δηµᾶς.  15 Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύµφαν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.  16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑµῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀναγνῶτε.  17 καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαßες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.

18 Ὁ ἀσπασµὸς τῇ ἐµῇ χειρὶ Παύλου. µνηµονεύετέ µου τῶν δεσµῶν. ἡ χάρις µεθ’ ὑµῶν.