Ἰωάννου α´

1  Ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαµεν, ὃ ἑωράκαµεν τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν, ὃ ἐθεασάµεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡµῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς – 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαµεν καὶ µαρτυροῦµεν καὶ ἀπαγγέλλοµεν ὑµῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡµῖν – 3 ὃ ἑωράκαµεν καὶ ἀκηκόαµεν ἀπαγγέλλοµεν καὶ ὑµῖν, ἵνα καὶ ὑµεῖς κοινωνίαν ἔχητε µεθ’ ἡµῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡµετέρα µετὰ τοῦ πατρὸς καὶ µετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  4 καὶ ταῦτα γράφοµεν ἡµεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡµῶν ᾖ πεπληρωµένη.

5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαµεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλοµεν ὑµῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεµία.  6 Ἐὰν εἴπωµεν ὅτι κοινωνίαν ἔχοµεν µετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶµεν, ψευδόµεθα καὶ οὐ ποιοῦµεν τὴν ἀλήθειαν·  7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶµεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχοµεν µετ’ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷµα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἁµαρτίας.  8 ἐὰν εἴπωµεν ὅτι ἁµαρτίαν οὐκ ἔχοµεν, ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.  9 ἐὰν ὁµολογῶµεν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.  10 ἐὰν εἴπωµεν ὅτι οὐχ ἡµαρτήκαµεν, ψεύστην ποιοῦµεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡµῖν.

2  Τεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑµῖν ἵνα µὴ ἁµάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁµάρτῃ, παράκλητον ἔχοµεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·  2 καὶ αὐτὸς ἱλασµός ἐστιν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν, οὐ περὶ τῶν ἡµετέρων δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσµου.  3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐγνώκαµεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν.  4 ὁ λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ µὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·  5 ὃς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσµεν·  6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ µένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς περιπατεῖν.

7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.  8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑµῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑµῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.  9 ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.  10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ µένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν·  11 ὁ δὲ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ.

12 Γράφω ὑµῖν, τεκνία,

ὅτι ἀφέωνται ὑµῖν αἱ ἁµαρτίαι διὰ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ.

13 γράφω ὑµῖν, πατέρες,

ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς.

γράφω ὑµῖν, νεανίσκοι,

ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.

14 ἔγραψα ὑµῖν, παιδία,

ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα.

ἔγραψα ὑµῖν, πατέρες,

ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς.

ἔγραψα ὑµῖν, νεανίσκοι,

ὅτι ἰσχυροί ἐστε

καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑµῖν µένει

καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσµον µηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσµῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσµον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·  16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ, ἡ ἐπιθυµία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυµία τῶν ὀφθαλµῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ ßίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσµου ἐστίν.  17 καὶ ὁ κόσµος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυµία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ µένει εἰς τὸν αἰῶνα.

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκοµεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.  19 ἐξ ἡµῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ’ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡµῶν· εἰ γὰρ ἐξ ἡµῶν ἦσαν, µεµενήκεισαν ἂν µεθ’ ἡµῶν· ἀλλ’ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡµῶν.  20 καὶ ὑµεῖς χρῖσµα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες.  21 οὐκ ἔγραψα ὑµῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ’ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.  22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ µὴ ὁ ἀρνούµενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούµενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.  23 πᾶς ὁ ἀρνούµενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁµολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.  24 ὑµεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἐν ὑµῖν µενέτω· ἐὰν ἐν ὑµῖν µείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑµεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ µενεῖτε.  25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡµῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

26 Ταῦτα ἔγραψα ὑµῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑµᾶς.  27 καὶ ὑµεῖς τὸ χρῖσµα ὃ ἐλάßετε ἀπ’ αὐτοῦ µένει ἐν ὑµῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑµᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσµα διδάσκει ὑµᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑµᾶς, µένετε ἐν αὐτῷ.

28 Καὶ νῦν, τεκνία, µένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶµεν παρρησίαν καὶ µὴ αἰσχυνθῶµεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.  29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.  3  ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡµῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶµεν· καὶ ἐσµέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσµος οὐ γινώσκει ἡµᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.  2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσµεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόµεθα. οἴδαµεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅµοιοι αὐτῷ ἐσόµεθα, ὅτι ὀψόµεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.  3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν καὶ τὴν ἀνοµίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁµαρτία ἐστὶν ἡ ἀνοµία.  5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁµαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.  6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ ἁµαρτάνει· πᾶς ὁ ἁµαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.  7 Τεκνία, µηδεὶς πλανάτω ὑµᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·  8 ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν ἐκ τοῦ διαßόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάßολος ἁµαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαßόλου.  9 Πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει· καὶ οὐ δύναται ἁµαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.  10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαßόλου· πᾶς ὁ µὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

11 Ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶµεν ἀλλήλους·  12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.  13 [καὶ] µὴ θαυµάζετε, ἀδελφοί, εἰ µισεῖ ὑµᾶς ὁ κόσµος.  14 ἡµεῖς οἴδαµεν ὅτι µεταßεßήκαµεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶµεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ µὴ ἀγαπῶν µένει ἐν τῷ θανάτῳ.  15 πᾶς ὁ µισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ µένουσαν.  16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαµεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡµῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι.  17 ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν ßίον τοῦ κόσµου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ µένει ἐν αὐτῷ;  18 Τεκνία, µὴ ἀγαπῶµεν λόγῳ µηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.

19 [Καὶ] ἐν τούτῳ γνωσόµεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσµέν, καὶ ἔµπροσθεν αὐτοῦ πείσοµεν τὴν καρδίαν ἡµῶν  20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡµῶν ἡ καρδία, ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡµῶν καὶ γινώσκει πάντα.  21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία µὴ καταγινώσκῃ ἡµῶν, παρρησίαν ἔχοµεν πρὸς τὸν θεόν,  22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶµεν λαµßάνοµεν ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦµεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦµεν.  23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωµεν τῷ ὀνόµατι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡµῖν.  24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι µένει ἐν ἡµῖν, ἐκ τοῦ πνεύµατος οὗ ἡµῖν ἔδωκεν.

4  Ἀγαπητοί, µὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµάζετε τὰ πνεύµατα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσµον.  2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦµα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦµα ὃ ὁµολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν,  3 καὶ πᾶν πνεῦµα ὃ µὴ ὁµολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσµῳ ἐστὶν ἤδη.  4 ὑµεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑµῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµῳ.  5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσµου εἰσίν· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσµου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσµος αὐτῶν ἀκούει.  6 ἡµεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσµεν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡµῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡµῶν. ἐκ τούτου γινώσκοµεν τὸ πνεῦµα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦµα τῆς πλάνης.

7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν.  8 ὁ µὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.  9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡµῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσµον ἵνα ζήσωµεν δι’ αὐτοῦ.  10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήκαµεν τὸν θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν.  11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡµᾶς, καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.  12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡµῖν µένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωµένη ἐν ἡµῖν ἐστιν.

13 Ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ µένοµεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡµῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ δέδωκεν ἡµῖν.  14 καὶ ἡµεῖς τεθεάµεθα καὶ µαρτυροῦµεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσµου.  15 ὃς ἐὰν ὁµολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ µένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.  16 καὶ ἡµεῖς ἐγνώκαµεν καὶ πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡµῖν.

Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ µένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ µένει.  17 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη µεθ’ ἡµῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωµεν ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡµεῖς ἐσµεν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ.  18 φόßος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω ßάλλει τὸν φόßον, ὅτι ὁ φόßος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοßούµενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.  19 ἡµεῖς ἀγαπῶµεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡµᾶς.  20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ µὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.  21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχοµεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

5  Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ.  2 ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπῶµεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶµεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶµεν.  3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶµεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ ßαρεῖαι οὐκ εἰσίν,  4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσµον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσµον, ἡ πίστις ἡµῶν.  5 τίς [δέ] ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσµον εἰ µὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵµατος, Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι µόνον ἀλλ’ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵµατι· καὶ τὸ πνεῦµά ἐστιν τὸ µαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦµά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.  7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ µαρτυροῦντες,  8 τὸ πνεῦµα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷµα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.  9 εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαµßάνοµεν, ἡ µαρτυρία τοῦ θεοῦ µείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι µεµαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.  10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν µαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· ὁ µὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν µαρτυρίαν ἣν µεµαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.  11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡµῖν ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.  12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ µὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

13 Ταῦτα ἔγραψα ὑµῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.  14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχοµεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώµεθα κατὰ τὸ θέληµα αὐτοῦ ἀκούει ἡµῶν.  15 καὶ ἐὰν οἴδαµεν ὅτι ἀκούει ἡµῶν ὃ ἐὰν αἰτώµεθα, οἴδαµεν ὅτι ἔχοµεν τὰ αἰτήµατα ἃ ᾐτήκαµεν ἀπ’ αὐτοῦ.

16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁµαρτάνοντα ἁµαρτίαν µὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁµαρτάνουσιν µὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁµαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ.  17 πᾶσα ἀδικία ἁµαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁµαρτία οὐ πρὸς θάνατον.

18 Οἴδαµεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁµαρτάνει, ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.  19 οἴδαµεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσµεν, καὶ ὁ κόσµος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.  20 οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκοµεν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἐσµὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.  21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.